Seier for grunneier

Eidsivating lagmannsrett har nettopp avsagt en viktig og avklarende dom som gjelder spørsmålet om hva slags kontraktsforhold man står overfor når huseieren har ervervet en rett til å bygge mot å betale et årlig vederlag til grunneieren (grunnavgift/grunnbyrde).

I den aktuelle saken mente tolv huseiere på Lillehammer at man hadde rett til å kreve avløsning av det årlige vederlaget etter avhendingsloven § 2-10. Man hevdet altså å ha blitt eier av tomten da man fikk bebygget tomten.

Dette fikk huseierne ikke medhold i. Lagmannsretten kom til at man står overfor et tomteleieforhold, hvor det ikke gjelder noen innløsningsrett etter avhendingsloven.

Avklaringen gjennom denne dommen var viktig, fordi det foreligger en høyesterettsdom fra 2005 som bedømmer en rekke kontraktsforhold i Lillehammer-regionen til å være omfattet av innløsningsregelen i avhendingsloven. Men 2005-dommen omhandler i realiteten en rekke ulike kontrakter. Kontraktene ble bedømt under ett.

Saken og dommen har stor interesse for grunneier, særlig i de deler av landet hvor festeforhold, grunnbrev o.l. er hyppig benyttet.

Saken for grunneieren på Lillehammer ble ført av advokat Bjørn Stordrange.