Ekspropriasjon og skjønn

Eiere og rettighetshavere i eiendommer som blir utsatt for et inngrep (fredning, ekspropriasjon) har krav på erstatning for det økonomiske tap de påføres som følge av vedtaket.

I samsvar med skjønnslovens regler plikter eksproprianten å dekke grunneierens utgifter til juridisk og sakkyndig bistand.

Vårt firma har mange års erfaring med ekspropriasjonsrett og fredningssaker. Vi har en rekke advokater som har bred erfaring både på utbygger/ tiltakshaversiden og grunneiersiden, og kjenner derfor til ”begge sider” av slike saker. Flere av våre advokater har prosedert denne typen saker for Høyesterett.

Vi kan bistå med blant annet følgende:

  • Utarbeidelse av erstatningskrav for det økonomiske tap som følge av inngrepet/grunnavståelse.
  • Taktiske vurderinger vedrørende hvorvidt den konkrete saken bør løses i minnelighet eller i rettsapparatet.
  • Utenrettslige forhandlinger med tiltakshavere/utbyggere og utarbeidelse av grunneieravtaler.

Relaterte artikler