Slutt på gunstig permitteringsordning i fiskeindustrien?

Det gjelder i dag en rekke særregler for permitteringer i fiskeindustrien som følge av større uforutsigbarhet i næringen knyttet til sesongvariasjoner. Regjeringen vil nå at en arbeidsgruppe skal se på og vurdere om begrunnelsen for særreglene fremdeles har gyldighet. Eventuelle endringer i permitteringsreglene vil kunne ha store konsekvenser for virksomhetene i fiskeindustrien.

Permitteringsreglene i fiskeindustrien i dag

Permitteringsreglene for arbeidsgivere i fiskeindustrien skiller seg fra de reglene som de aller fleste andre norske arbeidsgivere må forholde seg til på flere sentrale punkter:

  • Fiskeindustribedrifter er unntatt fra lønnsplikt under permittering
  • Ved mangel på ferskt råstoff kan permittering iverksettes med tre dagers varslingsfrist
  • Permitterte i fiskeindustrien har ingen ventedager og har rett til dagpenger fra og med første dag i permitteringsperioden

Virksomheter i fiskeindustrien kan dessuten permittere ansatte ved mindre fall i aktiviteten enn det kravet er i andre bransjer.

Hva skal arbeidsgruppen se på?

Regjeringen har nå satt ned en arbeidsgruppe som blant annet skal beskrive utviklingstrekkene i fiskeindustrien og vurdere om begrunnelsen for særreglene for permittering fortsatt har gyldighet i de ulike deler av næringen. Bakgrunnen for arbeidsgruppens mandat er utvikling i sjømatindustrien, hvor arbeidsminister Mjøs Persen blant annet peker på at oppdrettsnæringen nyter godt av særreglene, samtidig som næringen har millionoverskudd og svært gode tider.

Arbeidsgruppen skal i tillegg:

  • Kartlegge faktorer som fører til behov for å permittere, herunder betydningen av type råstoff
  • (oppdrettsfisk versus villfisk), og hvordan dette har endret seg over tid.
  • Vurdere i hvilken grad det er mulig og hensiktsmessig å gruppere fiskeindustrien i to deler, avhengig av type råstoff (oppdrett og villfisk), og hvordan dette eventuelt kan gjøres.
  • Foreslå eventuelle endringer i særreglene, herunder se på muligheten for å skille mellom fiskeindustribedrifter som benytter villfanget råstoff og råstoff fra oppdrett.
  • Vurdere økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene som tilrås og vurdere om eventuelle endringer i særreglene kan påvirke bedriftenes tilpasninger og bruk av ulike tilknytningsformer.

Store konsekvenser

Arbeidsgruppen skal levere sin rapport 1. juni 2023. Dersom det basert på arbeidsgruppens rapport konkluderes med at det skal gjøres endringer i regelverket vil disse endringene potensielt kunne få store konsekvenser for hele eller deler av fiskeindustrien.

SANDS følger utviklingen tett!

SANDS Blue

Felles for selskaper med virksomhet knyttet til sjø og hav er at de har behov for rådgivning innenfor en rekke juridiske fagfelt. Dette kan mange advokatfirmaer tilby. SANDS kan i tillegg tilby noe mer. Med kontor i seks av de største kystbyene, kjenner vi næringene fra innsiden. Vi kjenner både utfordringene og problemstillingene som havnæringene møter, og hvilket handlingsrom som finnes innenfor regelverket.

På denne siden kan du finne informasjon om juridiske problemstillinger som er særlig aktuelle for de "blå" næringene.