Ekstern varslingskanal

Med varsling menes det å si ifra om kritikkverdige forhold i virksomheten. Varsling kan skje internt i virksomheten, til myndighetene, eller via en ekstern varslingskanal som virksomheten selv tilrettelegger for.

SANDS tilbyr din virksomhet en ekstern varslingskanal og håndtering av varsler. Den tekniske løsningen vi tilbyr har mulighet for helt anonym varsling og anonym kommunikasjon med varsler. Den er enkel og passer for alle virksomheter. Løsningen ivaretar både krav til informasjonssikkerhet og personvern, og den oppfyller arbeidsmiljølovens bestemmelser om forsvarlig varsling. Min Varsling er enkel å komme i gang med og gir en trygg kanal for varsler.

Hvorfor skal din virksomhet etablere en varslingskanal?

Plikt til å tilrettelegge for forsvarlig varsling. Arbeidstaker og innleid arbeidstaker har en lovfestet rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Det er arbeidsgivers ansvar å tilrettelegge for varsling og sikre at den som varsler kan være trygg på at informasjonen blir behandlet på forsvarlig måte, uten fare for gjengjeldelse. Arbeidsgiver plikter å gi de ansatte god informasjon om varsling og etablere rutiner for god håndtering av varsler om kritikkverdige forhold. Det å gjøre en varslingskanal tilgjengelig for de ansatte er et godt verktøy som ledd i å oppfylle arbeidsgivers plikter.

Tilgang til informasjon fra ansatte. Ansatte i en virksomhet har kjennskap til store mengder informasjon som verken daglig ledelse eller styret kjenner til. Informasjonen kan gjelde kritikkverdige forhold som ledelsen og styret har ansvar for å avdekke og håndtere. Eksempler kan være mistanker om økonomisk kriminalitet, brudd på sikkerhets-krav, arbeidsmiljøutfordringer eller etisk problematiske forhold. Revisjon og kontrollrutiner kan ikke avdekke alle typer kritikkverdige forhold. Tilgang til informasjon fra ansatte er derfor avgjørende for ansvarlig ledelse. En varslingskanal tilrettelegger for slik nødvendig informasjonsflyt til ledelsen.

Tilgang til informasjon fra tredjepart. Ikke bare ansatte og innleide arbeidstakere, men også leverandører, kunder og  eksterne forbindelser kan sitte på informasjon om kritikkverdige forhold eller lovbrudd som det kan være viktig for ledelsen å kjenne til. Selv om det ikke er lovpålagt å legge til rette for varsling fra slike eksterne kilder, vil en offentlig tilgjengelig varslingskanal kunne forbedre informasjonstilgangen til ledelsen ytterligere.

Trygg og sikker håndtering av kritikkverdig informasjon. Eksternt mottak og håndtering av varsel om kritikkverdige forhold gir en mer objektiv og sikker håndtering av varslinger. For den som varsler vil det i mange tilfeller oppleves tryggere å varsle gjennom en ekstern varslingskanal, og etablering av en slik varslingskanal gir virksomhetens rutiner for og oppfølging av varsler økt troverdighet. En ekstern varslingskanal signaliserer dessuten både internt og eksternt at virksomheten oppfordrer til forsvarlig varsling og at den tar varsler på alvor.

Hva kan vi bistå din virksomhet med?

SANDS hjelper din virksomhet med å etablere en varslingskanal og håndtere varsler. Løsningen er utarbeidet i samsvar med lovverket og tilrettelegger for at virksomheten oppfyller kravene til håndtering av varsler om kritikkverdige forhold på en trygg og enkel måte. All informasjon er kryptert og behandles i samsvar med personvernregelverket.

Gjennom SANDS' varslingskanal tilbyr vi:

  • Etablering og drift av en ekstern varslingskanal, inkludert
    • Mulighet for anonym varsling
    • Mulighet for å gjøre varslingskanalen tilgjengelig for eksterne kilder
    • Mottak og videreformidling av varsler til klientens interne varslingsmottak

I tillegg kan vi bistå med:

  • Utarbeidelse av forslag til varslingsrutiner, eller evaluering av virksomhetens eksisterende rutiner
  • Oppfølging av varselet, forundersøkelser, faktaundersøkelser, og gransking. Våre erfarne rådgivere kan også bistå med juridiske vurderinger av faktum som avdekkes, og gi konkret rådgivning innen en rekke fagområder.
  • Kommunikasjon og informasjon til organisasjonen om varslingsordningen, for eksempel ved utarbeidelse av materiell, intern opplæring, kurs eller lignende.