Den nye regjeringens forslag til endringer i Statsbudsjettet 2022

Solberg-regjeringen la frem forslag til statsbudsjettet for 2022 den 12. oktober 2021. I dag kom den nye regjeringen med sine forslag til endringer i statsbudsjettet. De viktigste endringene er økt utbytteskatt, økt formuesskatt, samt noen justeringer i ulike fradrag og satser. En samleoversikt over satser er inntatt nederst.

Økt formuesskatt

Regjeringen foreslår en økning i satsen for formuesskatt fra 0,85 % til 0,95 %. Samtidig oppjusterer den nye regjeringen bunnfradraget for formuesskatt til kr. 1,65 millioner, noe som er kr. 50 000 mer enn Solberg-regjeringen foreslo. For ektefeller innebærer forslaget en oppjustering i bunnfradraget til kr. 3,3 millioner. I dag er bunnfradraget på kr. 1,5 millioner.

Det foreslås videre en økning i verdsettelsen av aksjer og driftsmidler til 65 % av markedsverdi, dvs. en rabatt på 35 %. Dette i motsetning til Solberg-regjeringen som ønsket å senke verdsettelsen til 50 % fra dagens 55 %. Regjeringen gir som forventet signaler om at ytterligere økninger i verdsettelsen kan komme.

Den nye regjeringen strammer også inn det tidligere forslaget om skjerpet beskatning for boliger som har høyere verdi enn kr. 15 millioner. Her skulle formuesverdi utgjøre maksimalt 30 % av verdien til og med kr. 15 millioner, mens det skulle være 50 % av overskytende. Etter det nye forslaget skal skjerpelsen gjelde boliger med høyere verdi enn kr. 10 millioner.

Videre oppjusterer regjeringen formuesverdiene av fritidsboliger med 25 %, mot Solberg-regjeringens forslag om 10 %. Formålet er å dempe favoriseringen av fritidsboliger sammenlignet med andre formuesobjekter.

Økt utbytteskatt

Ved skattlegging av aksjeutbytte, skal utbyttebeløpet først oppjusteres med et faktortall før det skattlegges med 22 % (dvs. utbytte x faktortall x 22 %). Regjeringen forslår at faktortallet økes fra dagens 1,44 til 1,6. Dette innebærer at skattesatsen for utbytte i realiteten økes fra 31,68 % til 35,2 %. Marginalskatten inkludert selskapsskatt blir da 49,5 %, mens den i dag er 46,7 %. Bakgrunnen for forslaget er at regjeringen ønsker å redusere forskjellen i marginalskattesats på lønn og utbytte.

Øvrige endringer i personskatt

Regjeringen foreslår å redusere trygdeavgiften til 8,1 %, ned fra dagens 8,2 %. Det er videre foreslått å øke personfradraget til kr 58 250, opp fra Solberg-regjeringens forslag om kr 54 000.

Den nye regjeringen foreslår å oppheve ordningen med skattefri fordel ved ansattes kjøp av aksjer i egen bedrift. Ordningen med skattefrihet innebærer at ansatte ikke skattlegges for fordel ved rabatt på opptil 25 % av aksjenes markedsverdi, begrenset til kr. 7 500 per år. Solberg-regjeringen foreslo at den skattefrie rabattsatsen skulle oppjusteres til 30 %. Nå foreslår regjeringen altså å skrinlegge hele ordningen. Forslaget må ses i sammenheng med at regjeringen opprettholder Solberg-regjeringens forslag til ny opsjonsskatteordning i selskaper i oppstarts- og vekstfasen.

Solberg-regjeringen la frem forslag om å øke foreldrefradraget til kr. 25 000 pr. barn. Den nye regjeringen trekker dette forslaget, og viderefører heller gjeldende ordning. Det innebærer et foreldrefradrag på kr. 25 000 for første barn, og kr. 15 000 for hvert barn utover det.

Den nye regjeringen viderefører forslaget til Solberg-regjeringen om å øke fradragssatsen for beregning av reisefradrag til kr. 1,65 pr. km. Regjeringen trekker imidlertid forslaget om å differensiere bunnfradraget, og reduserer bunnbeløpet til kr. 14 000 for alle. Samlet sett skal dette medføre at flere pendlere får reisefradrag.

Solberg-regjeringen fremsatte et forslag om et særskilt jobbfradrag for unge på inntil kr. 23 500. Dette forslaget trekkes tilbake i den nye regjeringens forslag.

Regjeringen foreslår videre at maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner reduseres videre fra kr. 50 000 til kr. 25 000. Maksimalt fradrag for individuell sparing til pensjon (IPS-ordningen) reduseres fra kr. 40 000 til kr. 15 000.

Regjeringen opprettholder forøvrig forslagene i Solberg-regjeringsforslag, herunder ny ordning for ansatteopsjoner i selskaper i oppstarts- og vekstfasen og forslaget om at formuesverdien for havbrukstillatelser skal oppjusteres til markedsverdi. Les mer om den tidligere Solberg-regjeringens forslag her.

En detaljert oversikt over skattesatsene og endringene i disse finnes her.