Mattilsynet – nytt regelverk – de samme utfordringene

Den 28. april 2022 trådte EUs dyrehelseforordning (Animal Health Law/AHL) i kraft. Dette innebærer en formell endring av grunnlaget for Mattilsynets myndighetsutøvelse overfor sjømatnæringen. Norge er etter EØS-avtalen pliktig til å følge reglene i en slik EU-forordning.

Vi skal kort oppsummere hovedpunktene fra implementeringen av AHL:

(i)

Mattilsynet har vedtatt flere nye forskrifter, bl.a.:

Store deler av det nye regelverket er i realiteten videreføring av gjeldende regelverk, men antall bestemmelser og nye forskrifter har vokst betydelig i omfang. En negativ konsekvens av dette er at regelverket har blitt mindre tilgjengelig.

(ii)

En viktig endring ligger i kravet om at alle oppdrettsanlegg trenger en biosikkerhetsplan. Dette er en plan som «identifiserer hvordan en sykdomsagens kan komme seg inn i et akvakulturanlegg, spre seg i anlegget og overføres fra det» - som det heter i EU-forordningen. En slik plan er det selvsagt mulig å lage for enhver oppdretter, men det trenges tid og veiledning knyttet til hvordan den skal lages. En av utfordringene ved det nye regelverket er at det er innført i april i år, men det mangler fortsatt mye når det gjelder informasjon og veiledningsmateriell som er nødvendig for å følge reglene. Myndighetene burde selvsagt ha utarbeidet informasjonen først – og så gitt næringen rimelig tid til å gjennomføre kravene i regelverket. I dag er det blant annet uklart om dette kravet om biosikkerhetsplan gjelder alle akvakulturanlegg eller om det bare er aktuelt når man søker om en ny tillatelse fra Mattilsynet.

(iii)

Det er samtidig viktig å merke seg at det nye regelverket inneholder den samme adgang for Mattilsynet som tidligere til å fravike reglene i regelverket i særlige tilfeller der det er nødvendig. Mattilsynet har adgang til å gi dispensasjoner når dette er nødvendig for å løse en presset situasjon der spesielle løsninger kreves. Det er viktig at slike muligheter finnes i forvaltningen av en næring der man håndterer levende dyr og matvarer som kan skades.