Nå er tiden kommet til linjekonferansene

I konkurranserettslig sammenheng har shipping tradisjonelt vært underlagt særlige og mer lempelige konkurranseregler og håndhevelsesregler. I de senere år har dette endret seg og stadig flere av særreglene er blitt opphevet. For en tid tilbake ble trampfart underlagt effektiv håndhevelse av EUs konkurranseregler, hvilket førte til at de fleste «shipping pools»-avtalene måtte opphøre.

Nå er tiden kommet til linjekonferansene.

Av vedlagte lenke fremgår det at gruppefritaket for linjekonferanser vil utløpe med endelig virkning i 2024. Dette betyr at alle linjerederier som deltar i linjekonferanser, må foreta en egen vurdering av om dette samarbeidet kan fortsette under de generelle konkurransereglene eller andre gruppefritak (særlig fritaket for spesialiseringsavtaler).

En linjekonferanse er et samarbeid mellom to eller flere uavhengige linjerederier om å koordinere tilbudet av transporttjenester på bestemte transportkorridorer og minner på mange måter om de gamle pool-avtalene innen trampshipping. Slike avtaler klassifiseres som et samarbeid mellom konkurrenter og kan raskt føre til en begrensning av konkurransen i strid med konkurransereglene, fordi tilbudet i markedet koordineres blant deltagere som potensielt ville konkurrert om å tilby den samme transporttjenesten.

Ifølge Kommisjonen opererte det i 2020 inntil 43 linjekonferanser på transportkorridorer som berørte EU. Det avgjørende for Kommisjonens håndhevelseskompetanse – og dermed behovet for en konkurranserettslig vurdering – er om samarbeidet i linjekonferansen kan påvirke konkurranseforholdene i EØS. Det er dermed ikke sentralt om rederiene har hovedkontor utenfor EØS eller hvilke flaggstater som er involvert.

Vi tilbyr moderne, topptung og kostnadseffektiv prosjektrådgivning uavhengig av jurisdiksjon og geografi

Da håndhevelsesunntaket for shipping pool-samarbeidet ble endret utførte vi omfattende konkurranserettslige vurderinger for en rekke rederier. Vi i SANDS kan bistå med den konkurranserettslige vurderingen dersom det er behov for å vurdere sin deltagelse i en linjekonferanse på nytt innen utløpet av det eksisterende unntaket.

SANDS Blue

Felles for selskaper med virksomhet knyttet til sjø og hav er at de har behov for rådgivning innenfor en rekke juridiske fagfelt. Dette kan mange advokatfirmaer tilby. SANDS kan i tillegg tilby noe mer. Med kontor i seks av de største kystbyene, kjenner vi næringene fra innsiden. Vi kjenner både utfordringene og problemstillingene som havnæringene møter, og hvilket handlingsrom som finnes innenfor regelverket.

På denne siden kan du finne informasjon om juridiske problemstillinger som er særlig aktuelle for de "blå" næringene.