Oppsigelse fra arbeidsgiver - når er oppsigelse saklig?

En arbeidstaker kan si opp eget arbeidsforhold uten nærmere begrunnelse. En oppsigelse fra arbeidsgiver må derimot alltid være saklig begrunnet i arbeidsgivers eller virksomhetens forhold, eller i forhold som skyldes arbeidstakeren selv. Når har arbeidsgiver egentlig slikt saklig grunnlag?

Forfattere: Partner og advokat Maria Elena Kvalen og advokat Malin Stenseth

Oppsigelse grunnet arbeidsgivers eller virksomhetens forhold

Nedbemannings- og omstillingsprosesser kan være nødvendig for å sikre et forsvarlig grunnlag for videre drift eller for å effektivisere driften i virksomheten. Arbeidsgiver vil i slike situasjoner normalt ha saklig grunnlag for oppsigelse. 

Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold

Typiske forhold hos arbeidstaker som kan gi saklig grunnlag for oppsigelse er:

 • Illojalitet og instruksbrudd
 • Trakassering
 • Mangelfulle arbeidsprestasjoner
 • Skoft og ulovlig fravær
 • Bruk av rusmidler

Merk at arbeidstakere har et sterkt oppsigelsesvern og at terskelen for saklig oppsigelse er høy. Ved oppsigelse grunnet mangelfulle arbeidsprestasjoner har domstolene for eksempel oppstilt krav til at det må foreligge en markert svikt eller et kvalifisert avvik i arbeidsprestasjonen. Dersom dette ikke foreligger kan oppsigelsen anses som usaklig.   

Oppsigelse grunnet sykdom hos arbeidstaker

Arbeidsgiver kan ikke gå til oppsigelse av en sykemeldt arbeidstaker på grunn av sykefravær de første 12 månedene av et sykefravær, uansett sykdomsårsak og utsikter til bedring. En sykemeldt arbeidstaker kan imidlertid sies opp på andre grunnlag enn selve sykdommen. Les mer om oppsigelse og sykefravær her.

Oppsigelse i prøvetid

I prøvetid gir arbeidsmiljøloven de ansatte et noe svakere oppsigelsesvern. Les mer om oppsigelse i prøvetid her.

Endringsoppsigelse

Terskelen for gyldig oppsigelse vil normalt være lavere dersom arbeidstaker samtidig tilbys en ny stilling i virksomheten, typisk i forbindelse med omorganisering. Endringsoppsigelser vil også være aktuelt dersom det er snakk om endringer som ligger utenfor arbeidsgivers styringsrett. Les mer om endringsoppsigelse her.

Hva kan arbeidsgiver bestemme? Les mer om styringsrett her. 

Hvordan gå frem?

Arbeidsmiljøloven oppstiller strenge krav til hvordan arbeidsgiver skal gå frem i oppsigelsesprosesser. Blant annet oppstilles det krav til at arbeidsgiver skal avholde et drøftelsesmøte med arbeidstaker og arbeidstakers tillitsvalgte før det treffes beslutning om oppsigelse. På denne måten gis arbeidstaker anledning til å kommentere og imøtegå de forholdene som en oppsigelse eventuelt vil bygge på, og arbeidsgiver får et best mulig grunnlag å treffe en veloverveid beslutning på.

Arbeidsmiljøloven oppstiller også krav til at oppsigelsen skal være skriftlig, samt at denne skal leveres til arbeidstaker personlig eller sendes rekommandert.

Oppsigelsen skal inneholde følgende opplysninger:

 • Arbeidstakers rettigheter til å kreve forhandlinger og reise søksmål
 • Arbeidstakers rettigheter til å fortsette i stillingen
 • De frister som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og for å fortsette i stillingen
 • Hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist

Husk: Dersom oppsigelsen er begrunnet i virksomhetens forhold skal oppsigelsen også inneholde opplysninger om fortrinnsrett.

Visste du at:

 • Det stilles ikke krav til at arbeidstaker må ha mottatt muntlig eller skriftlig advarsel for at en oppsigelse skal kunne anses saklig begrunnet.
 • En oppsigelse kan ikke alene begrunnes med at arbeidsgiver har funnet en kandidat for stillingen som er «bedre» eller «flinkere».
 • En oppsigelse som ikke oppfyller formkravene vil som hovedregel kjennes ugyldig arbeidstaker går til søksmål innen fire måneder.

***

Dersom du er usikker på prosessen anbefaler vi deg å søke juridisk bistand i dag. SANDS’ arbeidsrettsteam bistår jevnlig arbeidsgivere i oppsigelsesprosesser. Ta gjerne kontakt med oss.

SANDS Blue

Felles for selskaper med virksomhet knyttet til sjø og hav er at de har behov for rådgivning innenfor en rekke juridiske fagfelt. Dette kan mange advokatfirmaer tilby. SANDS kan i tillegg tilby noe mer. Med kontor i seks av de største kystbyene, kjenner vi næringene fra innsiden. Vi kjenner både utfordringene og problemstillingene som havnæringene møter, og hvilket handlingsrom som finnes innenfor regelverket.

På denne siden kan du finne informasjon om juridiske problemstillinger som er særlig aktuelle for de "blå" næringene.