SANDS med på utredning av veiprising for Samferdselsdepartementet m.fl.

SANDS har i samarbeid med Vista Analyse og Maptrends utredet mulighetene for innføring av veiprising for tunge kjøretøy. Utredningen er gjennomført på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Vista Analyse har vurdert den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av ulike alternative veiprisingsmodeller definert av oppdragsgiverne. Maptrends har bistått i tilknytning til de teknologiske løsningene som kan muliggjøre satelittbasert veiprising. SANDS har vurdert og redegjort for de EU-/EØS- og personvernrettslige rammer som alternative modeller for veiprising må være i samsvar med.

I mandatet fra oppdragsgiverne het det at aktuelle vegprisingsmodeller skal være i henhold til Norges EØS-rettslige forpliktelser og ivareta hensynet til personvernet. På den bakgrunn har SANDS redegjort for de bindende forpliktelser som kan utledes fra aktuelle EU-/EØS-direktiver om vegprising og bompenger, EØS-reglene om ikke-diskriminering og fri bevegelse samt statsstøtterettslige forhold. De alternative veiprisingsmodellene utredningen behandler har dessuten blitt vurdert spesifikt opp imot nevnte EØS-regler.

Likeledes redegjør SANDS for de personvernrettslige rammer som alternative vegprisingsmodeller og alternative teknologiske løsninger må være innenfor. EUs personvernforordning (GDPR) er det sentrale regelsettet i så måte. I tillegg til at Norge er EØS-rettslig forpliktet til å innrette et eventuelt fremtidig veiprisingssystem i henhold til kravene etter GDPR, er tilfredsstillende ivaretakelse av personvernhensyn også sentralt for å sikre en slik ordnings politiske legitimitet.

Ivaretakelse av personvernet i en ny vegprisingsmodell har av naturlige årsaker vært gjenstand for offentlig debatt; Hvem skal ha tilgang til dataene? Hvor mye må samles inn? Hva kan dataene brukes til? Dette er blant spørsmål som reises. SANDS’ standpunkt er at ny vegprisingsmodell slik foreslått i rapporten kan implementeres og gjennomføres samtidig som den enkeltes personvern er tilstrekkelig ivaretatt. Det må være klart fastlagt hva slags formål innsamling av personopplysningene i systemet skal tjene og hvilke opplysninger man trenger for å oppfylle dette formålet. Datatilsynet er av den oppfatning at veiprissystemet må innrettes slik at personopplysningene som behandles ikke kan gjenbrukes til andre formål enn opprinnelig. Dette er et synspunkt vi deler. Dersom det er slik at opplysningene også skal kunne tjene andre formål, må dette være transparent for brukerne eksempelvis i form av lovfastsatte formål. For den tekniske løsningen som velges må også gjennomføres en såkalt DPIA (vurdering av personvernkonsekvensene), og løsningen bør fra starten av utvikles og bygges ut fra prinsippene om innebygd personvern.

SANDS' fagteam på saken har bestått av Katrine Malmer-Høvik, Kaja Skille Hestnes og Lennart Garnes.

Utredningen kan leses i sin helhet her.

 Vista Analyse har omtalt utredningen på sine internettsider.

Samferdselsdepartementets pressemelding om utredningen.