Sanksjoner etter Russlands invasjon av Ukraina, og hvordan disse påvirker norske næringsdrivendes avtaleforhold

Russlands invasjon av Ukraina har medført omfattende sanksjoner, slik som utestenging av russiske banker fra Swift-nettverket, et stengt luftrom og restriksjoner på handel. Disse og andre sanksjoner kan skape utfordringer også for norske aktører, blant annet ved at kontraktsmessig oppfyllelse av avtaler vanskelig- eller umuliggjøres. I denne artikkelen ser vi derfor nærmere på hvilken betydning sanksjonene mot Russland vil ha for avtaler, herunder forsikringsavtaler og alminnelige vare- og tjenestekontrakter.

Sanksjonene og situasjonen for øvrig vil kunne ha innvirkning på vare- og tjenestekontrakter, eksempelvis ved at forsendelser skades eller forsinkes. I den forbindelse er det verdt å se til de relativt vanlige «force majeure»-klausulene. Force majeure er et begrep som beskriver særlige omstendigheter utenfor menneskelig kontroll, slik som naturkatastrofer, blokade og krig. En force majeure-klausul vil ved en slik hendelse gi grunnlag for å bli fritatt fra kontraktsforpliktelser og erstatningsansvar så lenge situasjonen vedvarer. Det stilles imidlertid krav om at det må være tilnærmet umulig å oppfylle i henhold til kontrakten, samt at den som påberoper seg force majeure ikke kunne forutse hendelsen da han eller hun inngikk kontrakten, og ikke med rimelighet kunne unngått eller overvunnet hindringen.

Dagens norske sanksjoner forbyr handel med produkter til og fra Krim og Sevastapol samt Donekst og Luhansk. I tillegg gjelder det enkelte sektorspesifikke forbud for eksport til Russland, for eksempel for forsvarsmateriell og enkelte varer til bruk i oljeraffinerier. Luftfartsindustrien er også underlagt en del begrensninger. Utover dette omfatter sanksjonene frysing og tilbakeholdelse av formuesgoder som tilhører personer eller selskaper på sanksjonslisten. En oppdatert versjon av de gjeldende norske sanksjonene ligger her. Det er ventet endringer som følge av EUs sanksjonspakke vedtatt 15. mars. For internasjonale selskaper med virksomheter i andre land kan det dessuten tenkes at andre staters sanksjoner kommer til anvendelse.

Det ligger likevel i det ovennevnte at det er svært få norske selskaper som vil være avskåret fra å oppfylle kontraktsforpliktelsene sine som følge av sanksjonene. I praksis er krigens virkning på markedet, i form av økte priser på råvarer og transport langt viktigere. Dette er i utgangspunktet ikke noe som fritar parten fra plikten til å oppfylle avtalen. Selskaper som har tatt inn en prisjustering- eller hardship-klausul i avtalene sine vil ha adgang til å justere prisene deretter. For avtaler som ikke har noen slik klausul er det avtalerettens regler om lemping av urimelige kontrakter som er avgjørende. Etter denne er terskelen for å lempe en inngått avtale er svært høy, men det kan tenkes der oppfyllelse er urimelig byrdefullt. Det er derfor viktig å se gjennom avtalene som er inngått for å se om det finnes klausuler som gir mulighet til å øke prisen som følge av dagens situasjon.,

Det er også verdt å merke seg at ordinære transportforsikringer ikke gjelder ved transport av handelsvarer eller andre eiendeler til, fra eller gjennom krigsområder, og at det derfor normalt må tegnes særskilt tilleggsdekning for dette. Gjennom lov om statlig varekrigsforsikring kan regjeringen aktivere tilbud om statlig vareforsikring ved krig, krigsfare eller alvorlig krise som kan hindre varetransport og varehandel som omfatter norske interesser, når det private forsikringstilbudet kan komme til å falle bort. Det er ikke oss bekjent at den statlige krigsvareforsikringen er planlagt aktivert som følge av dagens situasjon i Ukraina, og en må derfor fortsatt forholde seg til sin private forsikringsleverandør.

Risikoen for cyberangrep er antatt økt etter Russlands invasjon, og en må i den forbindelse være oppmerksom på at cyberforsikringer normalt ikke gjelder skader som er en direkte følge av krig eller krigslignende handlinger. Det rapporteres om økt aktivitet fra Russland, også via servere fra andre land. Cyberforsikring kan være en del av beskyttelsen bedrifter bør vurdere, hvis dette ikke allerede er på plass.

Når det gjelder reiser vil UDs offisielle reiseråd i stor grad være styrende. Det er vanlig praksis at reiseforsikringen ikke gjelder dersom man reiser til et område som UD har frarådet reise til eller opphold i. Per i dag fraråder UD naturligvis alle reiser til Ukraina, og oppfordrer norske borgere til å forlate landet. Også reiser til Russland og store deler av Hviterussland frarådes. Samtidig er det verdt å merke seg at reiseforsikring normalt ikke dekker avbestilling grunnet frykt for krig. Dermed vil ikke avbestillinger til andre destinasjoner grunnet situasjonen i Ukraina dekkes.

Sanksjonene påvirker ikke dekning av personskader direkte, men vær oppmerksom på at ulykkesforsikringer normalt ikke gjelder under krig uten særskilt avtale om dette. Livsforsikringer må typisk ha vært i kraft i lengre tid før de har full gyldighet, dersom den forsikrede foretar reiser til eller opphold i krigsområder i utlandet.

Allerede før invasjonen var det innført en rekke sanksjoner, og det er varslet ytterligere sanksjoner. Situasjonen kan endre seg raskt, og næringsdrivende med interesser som kan påvirkes av krigen i Ukraina må holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende regler, råd og sanksjoner.

SANDS har flere russisktalende advokater.