Merverdiavgift

Flere tjenester vil blir berørt av de nye foreslåtte merverdiavgiftreglene. Dette inkluderer merverdiavgift på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling. Tidfestingen av merverdiavgift ved bygge- og anleggsvirksomhet og verftsindustri endres også.

Merverdiavgift på alternativ behandling

I dag er alternativ behandling unntatt fra loven, dersom behandlingen ytes av yrkesgrupper med autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven. Det betyr at det ikke skal beregnes merverdiavgift på vederlaget for slike tjenester.

Regjeringen foreslår nå at det skal innføres merverdiavgift på omsetning og formidling av alle typer alternativ behandling. Det vil likevel bli gjort unntak for tjenester som ytes av autorisert helsepersonell når alternativ behandling inngår som en integrert og sammenhengende del av helsehjelp og hvor helsehjelpen finansieres helt eller delvis av det offentlige.

Konsekvensen for bransjen er at det nå må beregnes merverdiavgift på tjenestene og at prisen for forbrukerne dermed også går opp. For bransjen vil forslaget medføre økte administrative byrder. Forslaget vil være særlig krevende for de næringsdrivende som tilbyr unntatte helsetjenester i tillegg til alternativ behandling. Med unntak av osteopater og naprapater, hvor virkningstidspunktet er satt til 1. juli 2021, vil endringen tre i kraft fra 1. januar 2021.

Merverdiavgift på kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

Merverdiavgiftsreformen i 2001 innførte et generelt fritak for omsetning og formidling av helsetjenester. Regjeringen foreslår at omsetning og formidling av kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling bare skal unntas fra loven når inngrepet eller behandlingen er medisinsk begrunnet og finansieres helt eller delvis av det offentlige. Det betyr at kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling som ikke er medisinsk begrunnet i dag er omfattet av unntaket for helsetjenester. Regjeringen ønsker dette endret ved å innføre merverdiavgift på vederlaget.

Behandlingen som regjeringen ønsker å avgiftsbelegge er knyttet til tjenester som er rettet mot friske individer, der formålet er å endre et utseende eller en tilstand som i utgangspunktet er innenfor et normalområde og ikke et resultat av skade, sykdom eller medfødte misdannelser.

Innføring av avgiftsplikt for kosmetisk kirurgi og behandling vil innebære at prisene for slike tjenester øker. For enkelte aktører vil en slik innføring medføre at deler av omsetningen vil være unntatt og deler av omsetningen vil være fritatt. Den næringsdrivende må således ta stilling til om den enkelte behandling skal avgiftsberegnes eller ikke og det må foretas en forholdsmessig fordeling av inngående merverdiavgift ved fellesanskaffelser.

Forslaget skal gis virkning fra 1. januar 2021.  Vår anbefaling er at næringsdrivende som rammes av forslaget starter med å vurdere hvorvidt tjenestene rammes av forslaget og deretter vurderer hvordan dette får innvirkning på kostnadene.  

Endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsvirksomhet og verftsindustri

Regjeringen foreslår å endre reglene for utsendelse av salgsdokument, dvs. faktura ved bygge- og anleggsvirksomhet og verftsindustri.

Gjeldende regler har medført at faktura skal utstedes i samsvar med bygge -og anleggsarbeidets fremdrift. Det betyr at den som utsteder fakturaen må oppgi og innbetale merverdiavgiften til staten i samsvar med fremdriften i byggeprosjektet. Det er uten betydning om fakturaen har blitt betalt. I de tilfeller hvor kravet er omtvistet vil det for en leverandør medføre likviditetsutfordringer ved at merverdiavgift må innbetales til staten, uten at tilsvarende beløp er mottatt fra kjøper. 

Regjeringen foreslår derfor å endre reglene, slik at entreprenørene gis mulighet til å utsette faktureringen til «arbeidet er fullført» ved endring av bokføringsforskriften § 8-2a. Dette skal ikke gjelde dersom entreprenøren mottar delbetaling som samsvarer med fremdriften i arbeidet.

Spørsmålet er hva regjeringen legger i uttrykket «arbeidet er fullført». Det presiseres i forslaget at dersom enkelte deler av kontraktsgjenstanden fullføres på et tidligere tidspunkt enn øvrige, må arbeidet som knytter seg til den fullførte delen «faktureres». Vi forstår dette slik at omtvistet endringsarbeid knyttet til et bygge– og anleggsprosjekt må faktureres når det aktuelle endringsarbeidet er fullført. Det kan være lenge til hele prosjektet er klar for overtagelse.  Vi oppfatter derfor at regjeringen med dette forslaget ikke gir løsning på problemet knyttet til fakturering av omtvistede krav som næringen selv har satt søkelys på. 

Endringen vil tre i kraft fra 1. januar 2021.