Særavgifter

Regjeringen foreslår å innføre et avgiftsfritak for flygning med lav- og nullutslippsfly. Regjeringen foreslår også å videreføre dagens satser for dokumentavgift, men med et fritak.

Flypassasjeravgift

Flypassasjeravgift som ble innført 1. juni 2016 ble begrunnet med å gi staten inntekter, men den kan også ha en miljømessig effekt. I mars 2020 ble avgiften opphevet for flygninger i perioden fra 1. januar 2020 og til og med 31. oktober 2020. Tiltaket var ment som en midlertidig lettelse for flyselskaper i forbindelse med pandemien. 

Regjeringen foreslår nå å innføre et avgiftsfritak for flygning med lav- og nullutslippsfly. Lav- og nullutslippsfly omfatter fly med intet eller vesentlig lavere C02-utslipp enn tilsvarende fly som benytter fossilt drivstoff.

Avgiftsfritak må notifiseres og godkjennes av ESA før det iverksettes, slik at fritaket får nærmere virkning fra den tid departementet bestemmer.

Dokumentavgift

Regjeringen foreslår å videreføre dagens satser, men i tillegg foreslår de et midlertidig avgiftsfritak fra den tid departementet bestemmer for tilbakeføring av eiendom fra kommunale boligstiftelser til oppretterkommunen.

Et slikt fritak har stor praktisk betydning for de kommuner som vurderer dette. Fritaket må avklares med ESA før iverksettelse.