Skatteforvaltning og rapportering

Det foreslås flere endringer for skatteforvaltning og rapportering. Dette inkluderer endring i forfall for betaling av forskuddsskatt, endring i praksis med betalingsutsettelse, endringer i A-meldingen for arbeidsgiver og rapportering av opsjonsordninger.

Endring i forfall for betaling av forskuddsskatt

Personlig næringsdrivende og enkelte andre personlige skattytere med f.eks. høy formue eller betydelige kapitalinntekter som ikke er gjenstand for skattetrekk, betaler forskuddsskatt gjennom inntektsåret. Forskuddsskatten betales ved fire terminer; 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november. For at forskuddsskatten i større grad skal følge opptjeningen av inntekten foreslås det at de to siste terminene flyttes en måned. Forfall for disse vil etter forslaget bli 15. oktober og 15. desember.

Forskuddsskatt under kr 2.000 forfaller etter dagens regler i sin helhet ved andre termin 15. mai. Det foreslås å flytte forfall til en egen termin 15. juni.

Endringene gjennomføres ved endring av skattebetalingsloven § 10-20 første ledd, første og annet punktum, med virkning for 2021.

Endring i praksis med betalingsutsettelse

Det orienteres også om at Skattedirektoratet vil endre sin praksis mht. utsettelse av innbetaling av forskuddsskatt. Praksis er nå restriktiv og gjelder stort sett bare betalingsvansker. Praksis vil bli endret i tråd med prinsippet om at forskuddsskatten i større grad skal følge inntekten. Dette vil innebære at grupper som først får sine opptjente inntekter betalt lenge etter at forskuddsskatten forfaller, vil få utsettelse. Forfattere er nevnt som eksempel.

Praksisendringen gjennomføres administrativt, dvs. uten lov- eller forskriftendringer.

Endringer i A-meldingen for arbeidsgiver

Det foreslås at private pensjonsinnretninger (egne pensjonskasser og livsforsikringsselskaper) skal få tilgang til Skatteetatens opplysninger. Dette effektiviserer pensjonsinnretningenes arbeid med ajourhold av registre og pensjonsordningen. Ved deling av informasjonen med Finanstilsynet vil det også være lettere for Finanstilsynet å kontrollere at det foreligger obligatorisk tjenestepensjonsordning hos den enkelte arbeidsgiver. Ordningene vil tre i kraft fra og med 2021, og gjennomføres ved ulike lovendringer.

Arbeidsgiver vil derfor i fremtiden rapportere hvor arbeidsgiveren har sin pensjonsordning i A-meldingen.

Arbeidsgivere vil også oppleve en annen endring på A-meldingen; utleggstrekk den ansatte måtte ha skal rapporteres på A-meldingen. Nå skjer slik innberetning av utleggstrekk på egen oppgjørsliste hver annen måned.  Å erstatte oppgjørslisten med A-meldingen antas å være et effektiviseringstiltak for arbeidsgiverne, som skal tre i kraft 1.1.2021. Rapporteringen innføres med lovendringer i A-opplysningsloven og skattebetalingsloven.

Rapportering av opsjonsordninger

Det er noe gunstigere beskatning av opsjoner i små oppstartselskaper (skatteloven § 5-14 (4) med forskrifter).  Bruk av ordningen forutsetter at arbeidsgiver holder orden på utstedte opsjoner og utøvelsen.

Det foreslås en innrapportering av slike opsjoner. Innrapporteringen synes ikke å bli brukt til skatteberegning, men ren statistikk for å måle omfanget av ordningen med tanke på endringer/forbedringer. Opplysningene vil også være relevant i forhold til statsstøtteregelverket. Endringen foreslås inntatt i ny bokstav h) i skatteforvaltningsloven § 7-10 første ledd med virkning fra 2021.

I første innberetning skal det rapporteres alle opsjoner tildelt under ordningen fra og med 2018.