Næringsliv og menneskerettigheter

Næringslivets menneskerettsansvar er et område som er stadig viktigere for alle våre klienter. Virksomheter forventes å etterleve internasjonale standarder for næringsliv og menneskerettigheter, investorer blir stadig mer opptatt av ESG i sine selskapsgjennomganger; og i offentlige anbud kan det stilles krav til tilbyders arbeid med blant annet menneskerettigheter.

Den nye loven om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold («åpenhetsloven»), vil sette temaet høyt på dagsorden i alle større selskaper. Åpenhetsloven bygger på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap. SANDS har særlig ekspertise på dette feltet. Vi kan bistå klienter med konkrete tiltak som må til for etterlevelse lovens krav om å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger, samt hva informasjonsplikten innebærer og hvordan et kav om informasjon skal håndteres.

Aktsomhetsvurderinger

Vi bistår klienter i alle aspekter knyttet til selskapers ansvar for å respektere menneskerettigheter, enten de er lovpålagte eller følger av internasjonalt anerkjente standarder. ved aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven. Dette inkluderer utvikling av interne retningslinjer, strategi for implementeringen av retningslinjene, planlegging og gjennomføring av aktsomhetsvurderinger, samt utvikling av hensiktsmessige tiltak basert på gjennomgangen.

Foredrag og workshops

Vi foreleser jevnlig om temaer som ansvarlig forretningsadferd, næringsliv og menneskerettigheter, aktsomhetsvurderinger, ansvarlig og bærekraftig investering, og vi kan også skreddersy relevante foredrag eller workshops etter klientens behov.

Relaterte artikler