Lojalitetsplikt og ytringsfrihet i arbeidsforhold – hvor går grensen for arbeidstakers uttalelser i media?

Som utgangspunkt har en arbeidstaker samme rett til å fremme sine ytringer som andre samfunnsborgere, og inngrep i ytringsfriheten krever særskilt begrunnelse. Arbeidstakers lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver kan utgjøre en slik begrunnelse forklarer Maria Elena Kvalen, partner og advokat i SANDS. Hvor går grensen for arbeidstakers uttalelser i media?

Hva er ytringsfrihet?

Ytringsfrihet er den retten alle har til å gi uttrykk for sine meninger uavhengig av hvilket medium som benyttes. Ytringsfriheten er grunnlovsfestet og er også en viktig menneskerettighet. Inngrep i ytringsfriheten krever derfor en særskilt begrunnelse. Utgangspunktet er at arbeidstaker har samme ytringsfrihet som alle andre borgere.

Hva er lojalitsplikt?

Den arbeidsrettslige lojalitetsplikt bygger på ulovfestede og skjønnsmessige regler. Lojalitetsplikten kan blant annet utledes fra arbeidsavtalen som bygger på en forutsetning om et tillits- og lojalitetsforhold mellom partene. Dette innebærer at arbeidstaker har en plikt til å handle i samsvar med arbeidsgivers interesser, og betyr også at arbeidstaker ikke skal ytre seg på en måte som er direkte skadelig for arbeidsgiver.

Arbeidstakers lojalitetsplikt kan i noen tilfeller gi grunnlag for innskrenking av ytringsfriheten.

Hvor går grensen for illojalitet?

Arbeidstakers lojalitetsplikt beskytter arbeidsgiver mot ytringer som på en illojal måte skader virksomhetens interesser. Arbeidsgiver kan imidlertid ikke sanksjonere uttalelser som ‘bare’ oppfattes som uønskede, uheldige eller ubehagelige. Samtidig vil arbeidsgiver alltid ha rett til å bestemme hvem som kan uttale seg på virksomhetens vegne samt styre hva som skal sies og når det skal sies.

Arbeidstakers adgang til å ytre seg på egne vegne er sterkt beskyttet av ytringsfriheten. Slike ytringer kan likevel anses illojale dersom arbeidstakers uttalelser kan forveksles med virksomhetens standpunkter. Identifikasjonsfaren varierer med ulike stillingsnivåer, og vil være større jo nærmere arbeidstaker sitter virksomhetens ledelse.

Ved vurderingen av illojaliteten i ytringen må man i tillegg til identifikasjonsfare og skadevirkninger for arbeidsgiver vurdere forhold som ytringens form, den ansattes motiv, og hvorvidt ytringen fremsettes internt etter eksternt.

Merk: Arbeidsgiver kan utarbeide retningslinjer for bruk av sosiale medier for å skape klarhet i grenseskillet mellom arbeidstakers ytringsfrihet og lojalitetsplikt. Interne retningslinjer kan likevel ikke ensidig innskrenke arbeidstakers vernede ytringsfrihet.

Varslervernet

Arbeidstaker har alltid en rett, og i noen tilfeller også en plikt, til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Blant annet plikter arbeidstaker å varsle arbeidsgiver eller verneombudet dersom vedkommende blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen.

Arbeidstakere som varsler rettmessig har varslervern. Arbeidsgiver kan dermed ikke reagere med negative sanksjoner (normalt omtalt som «gjengjeldelse») mot en arbeidstaker som på forsvarlig måte har varslet om kritikkverdige forhold i virksomheten. Typiske eksempler på slik ulovlig gjengjeldelse vil være oppsigelse, avskjed, fratakelse av arbeidsoppgaver eller omplassering til annen avdeling.

Varslervernet skal bidra til et godt ytringsklima i virksomheten, og arbeidsgiver plikter å tilrettelegge for varsling ved å gi de ansatte god informasjon om varsling samt etablere rutiner for god håndtering av varsler. Les mer om varsling og SANDS’ varslingskanal her.

Visste du at:

  • Lojalitetsplikten i et arbeidsforhold er gjensidig. Dette innebærer at arbeidsgiver har en plikt til å sikre at arbeidstakers interesser ivaretas så langt det er mulig.
  • Ytringer i strid med arbeidstakers lojalitetsplikt kan gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed. Les mer om oppsigelse her og avskjed her.
  • Arbeidstakere som blir utsatt for gjengjeldelse etter varsling kan kreve erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk tap.

***

SANDS’ arbeidsrettsteam bistår jevnlig arbeidsgivere som opplever illojalitet fra ansatte. Helt nylig har vi bistått en større virksomhet under rettslig behandling av en oppsigelse av en sentral arbeidstaker. Vedkommende hadde startet opp virksomhet i konkurranse med arbeidsgiver, og hadde også uttalt seg om dette til media. Arbeidsgiver fikk medhold fra retten i at oppsigelsen var saklig og gyldig, og fikk dekket sine advokatkostnader i anledning saken.

Dersom du er usikker på hvordan du skal håndtere de ansattes uttalelser i media anbefaler vi deg å søke juridisk bistand i dag. Ta gjerne kontakt med oss.

SANDS Blue

Felles for selskaper med virksomhet knyttet til sjø og hav er at de har behov for rådgivning innenfor en rekke juridiske fagfelt. Dette kan mange advokatfirmaer tilby. SANDS kan i tillegg tilby noe mer. Med kontor i seks av de største kystbyene, kjenner vi næringene fra innsiden. Vi kjenner både utfordringene og problemstillingene som havnæringene møter, og hvilket handlingsrom som finnes innenfor regelverket.

På denne siden kan du finne informasjon om juridiske problemstillinger som er særlig aktuelle for de "blå" næringene.