Hvordan unngå tvist eller sikre din rettslige posisjon for tiden etter koronaepidemien?

Koronaviruset og restriksjoner knyttet til dette vil føre til mange konflikter fremover for mange næringsdrivende, både på kort og lang sikt. Vi ser allerede nå at det har oppstått ulike uenigheter.

Eksempelvis mellom utleier og leietaker om hvem som har ansvar for betaling av leie, om hvem som har ansvaret i kontrakt ved avbestilling når en part ikke har mulighet til å oppfylle, og uenighet knyttet til permitteringer m.m. i arbeidsforhold. Det finnes mange flere eksempler, og stadig kommer nye til etter hvert som restriksjonene strammes inn fra myndighetenes side.

Slik går du frem dersom du er uenig i et krav

I denne situasjonen og fasen vi går inn i er det svært viktig at du passer på din egen posisjon. Hvordan skal du for eksempel gå frem dersom du er uenig i et krav for å markere dette for en eventuell senere tvist?

For det første er det viktig at du tar nødvendige og tilstrekkelige forbehold slik at du ikke mister din posisjon. Dersom det fremmes et krav mot deg, eller en kunde avbestiller en større varelevering begrunnet med koronaviruset, må du gi uttrykk for din oppfatning av situasjonen. Det er viktig å dokumentere forbeholdene og sikre kommunikasjon med motparten skriftlig.

Tilsvarende; dersom du og din kontraktspart i dag er enige om hvordan et kontraktsbrudd skal løses, sørg for at enigheten blir dokumentert for ettertiden. Slik kan du unngå at det oppstår en tvist om de samme spørsmålene på et senere tidspunkt.  

Man er pliktig til å begrense tap

I ethvert tilfelle er det viktig at man er oppmerksom på plikten til å begrense tapet. Man må samtidig sikre dokumentasjon som viser at man har igangsatt tiltak for å begrense tapet i de tilfeller det er mulig. Dette gjelder uavhengig av om man mener det er grunnlag for å velte tapet over på andre.  Et krav kan bli redusert dersom man ikke kan dokumentere at man har gjort det som med rimelighet kan forventes å gjøres for å begrense kravet. 

Overhold frister

For det andre er det viktig å passe på at eventuelle frister som har rettslig virkning, overholdes. Unntakstilstander som følge av koronaviruset gir ikke unntak for eksempelvis reklamasjonsfristene. Dette betyr igjen at man må si fra om hvordan man oppfatter situasjonen på en måte som i ettertid lar seg dokumentere. Like viktig som å overholde egne frister er det at man sørger for å påberope seg utløpte frister overfor andre. Innsigelsen om at det ikke er reklamert i tide kan falle bort dersom man går inn i realitetsdiskusjoner rundt kravet uten å ta tydelige forbehold om utløpte frister.

Tilsvarende gjør seg gjeldende for søksmåls- og foreldelsesfrister. Passivitet kan nå, som i en normal situasjon, føre til at man mister sin rettslige posisjon. Partene kan imidlertid utsette virkninger av eventuell foreldelse ved å inngå en avtale om å suspendere fristen.

For pågående prosesser er det viktig å være oppmerksom på at alle lovbestemte frister løper akkurat som før. Dette gjelder frister for å ta ut stevning og inngi tilsvar samt frister for anke og anketilsvar. Mange opplever nå at rettsmøter og hovedforhandlinger er utsatt på grunn av koronarestriksjonene. Dette gjelder imidlertid ikke for alle. I tillegg søker domstolene å tilrettelegge for fjernmøter i de saker der det lar seg gjennomføre. Dersom du er pålagt karantene etter retningslinjene fastsatt av helsemyndighetene, har du ikke lov til å møte i retten. Det vil normalt bli ansett som gyldig fravær som kan gi krav på at en sak kan utsettes. Er du derimot ikke pålagt karantene etter gjeldende retningslinjer, vil utgangspunktet være at det ikke foreligger gyldig fravær – og du har møteplikt.

Vi ser at en konsekvens av koronaviruset er at det vil oppstå mange spørsmål og uenighet som vil måtte løses i ettertid, enten i forhandlinger eller ved rettslig prosess. Vi kan gi løpende råd for deg og din virksomhet og bistå slik at dere tar de riktige forholdsreglene nå.

***

SANDS har etablert en egen koronaberedskap 24/7. Våre advokater i denne gruppen har ulik erfaring og spisskompetanse, og samarbeider tett med andre faggrupper i firmaet. Vi kombinerer høy faglig kvalitet med bransjeforståelse og grunnleggende kjennskap til de utfordringer situasjonen nå byr på. Vi gjør grundige analyser av handlingsalternativer og gjennomfører forhandlinger med integritet. Vårt siktemål er alltid å søke den beste løsning for våre klienter.